Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Προθεσμία για διορθώσεις στο Ε9Ως τις 8 Μαρτίου 2014 έχουν προθεσμία οι περίπου 5.000.000 ιδιοκτήτες που έχουν εντοπίσει λάθη στο Ε9 πρέπει να προχωρήσουν στη διόρθωσή τους.
Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι θα έχουν διάστημα περίπου πέντε μηνών για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) που υπέβαλαν ηλεκτρονικά για το έτος 2011.
Κάθε είδους μεταβολή στο ακίνητο προβλέπει η διαδικτυακή εφαρμογή «περιουσιολόγιο» του TAXISnet  Η διόρθωση θα γίνει μέσω του συστήματος TAXISnet και της διαδικτυακής εφαρμογής «περιουσιολόγιο» που έχει τεθεί σε λειτουργία για την υποβολή των δηλώσεων Ε9 και την ηλεκτρονική ενημέρωση των φορολογουμένων σχετικά με την περιουσιακή τους κατάσταση και την εκκαθάριση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.
 Μέσω του «περιουσιολογίου» έχουν ήδη εκδοθεί και αναρτηθεί περίπου 5.000.000 μηδενικά εκκαθαριστικά σημειώματα Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του έτους 2011 για ισάριθμα φυσικά πρόσωπα απαλλασσόμενα από το ΦΑΠ (λόγω του ότι η αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίου πόλεως οικοπέδων που κατείχαν την 1η-1-2011 ήταν χαμηλότερη των 200.000 ευρώ).
Σύμφωνα, ειδικότερα, με την απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη, καθορίζονται οι ακριβείς διαδικασίες λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής:
1.Η δήλωση ΦΑΠ φυσικών προσώπων συντίθεται ψηφιακά από το υπουργείο Οικονομικών, με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9). Ο υπόχρεος ενημερώνεται για το περιεχόμενο της δήλωσης και των βεβαιωθέντων ποσών ΦΑΠ με την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος - δήλωσης ΦΑΠ.
2.Αν δεν προκύπτει φόρος, ο υπόχρεος λαμβάνει γνώση της περιουσιακής του κατάστασης και της φορολογητέας αξίας της ακίνητης περιουσίας του αποκλειστικά από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) www.gsis.gr, χωρίς να αποσταλεί εκκαθαριστικό.
3.Σε περίπτωση διαφωνίας του φορολογουμένου με τα στοιχεία των ακινήτων ή την προσδιορισμένη φορολογητέα αξία, όπως εμφανίζονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του ΦΑΠ, παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης, με την ηλεκτρονική υποβολή νέας τροποποιητικής (συμπληρωματικής ή ανακλητικής) δήλωσης Ε9 έτους 2011, στην οποία θα αναγραφούν τα στοιχεία που πρέπει να αλλάξουν στην περιουσιακή κατάσταση.
 Ειδικότερα, με την υποβολή νέας τροποποιητικής δήλωσης Ε9 για το έτος 2011 ο φορολογούμενος μπορεί:
α) Να προσθέσει ή να διαγράψει ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο ή δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, είτε στον πίνακα 1, για τα κτίσματα και τα εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα, είτε στον πίνακα 2, για τις εκτάσεις γης εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού (αγροτεμάχια, αγρούς, βοσκοτόπους κ.λπ.) είτε και στους δύο πίνακες.
β) Να τροποποιήσει στοιχεία δηλωθέντος ακινήτου, όπως π.χ. τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας που του ανήκουν, το ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.λπ.
4 . Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης Ε9, ο φορολογούμενος υποχρεούται να αναγράψει τα στοιχεία που δικαιολογούν την εισαγωγή, μεταβολή ή διαγραφή εμπράγματου δικαιώματος.
5. Ως ημερομηνία ανάρτησης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων ΦΑΠ για το έτος 2011 ορίζεται η 8η Νοεμβρίου 2013. Από την ημερομηνία αυτή μετρά η τετράμηνη προθεσμία που παρέχεται για την υποβολή των τροποποιητικών-διορθωτικών δηλώσεων Ε9 του έτους 2011. Συνεπώς, ως προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των διορθώσεων στα Ε9 του έτους 2011 ορίζεται η 8η Μαρτίου 2014.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου